Swan, Xi'an, Shaanxi.  

Yu, Shanghai.  

Suzhou River, Shanghai.  

Fountain, Xi’an, Shaanxi Province.  

Ming, Shanghai.  

Grandma’s Table, Shanghai.  

Morning Climber, Guiyang, Guizhou.  

Jiong, Shanghai.   

Riverside Park, Wuhan, Hubei.  

Winter Trees, Shanghai.  

Pink Scooter, Chengdu, Sichuan.   

Wu, Shanghai.   

Sugar Candy Stick, Chongqing.  

Man and Ocean, Qingdao, Shandong.  

Yu And Li, Shanghai.   

Xinjiang Pears, Shanghai.  

After Cupping, Wuzhen, Zhejiang.  

Boiling Pot, Chongqing.  

Slippers, Hongcun, Anhui Province.  

Tingwei, Shanghai.  

Cable Car, Chongqing.  

Half Moon Pond, Hongcun, Anhui.  

Towels, Shanghai.  

Zhehao, Shanghai.  

Love Boat, Guiyang, Guizhou.  

Living Room, Hongcun, Anhui.  

Ying, Shanghai.  

Maze, Xiamen, Fujian Province.  

Girl in the Mist, Xi’an, Shaanxi.  

Lily, Shanghai.  

Mah Jongg Players, Chongqing.  

Pigeon Cages, Taiyuan, Shanxi.  

Bai, Guilin, Guangxi Province.  

Pomegranate, Shanghai.  

Foam Collector, Shaoxing, Zhejiang   

Yi, Beijing.  

Tiled Wall, Xiamen, Fujian Province  

Ferry Station, Wuhan, Hubei.  

Chen And Li, Shanghai.   

Noodle Soup, Xi’an, Shaanxi.  

Hair, Shanghai.   

Floor Plan, Shanghai.   

Sanpao, Hangzhou, Zhejiang.  

“We Are Here Just For You” (Red).  

Ticket Booth, Wuhan, Hubei.